Uw taal: Nederland
Uw taal:
Place your promotion here

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

U heeft geen artikelen om te vergelijken.

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van FRUBOB EUROPE BVBA / Division Ladecodrinks.

Artikel 1 - Definities
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Ladecodrinks, betrekking hebbende op de levering van producten door Ladecodrinks aan degene tot wie zich het aanbod richt c.q. de betreffende wederpartij (hierna: de Afnemer).
1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden alleen indien en voorzover die schriftelijk door de Onderneming zijn aanvaard.
1.4 De toegang tot aankopen bij Ladecodrinks is exclusief voorbehouden aan professionele klanten met als hoofdactiviteit food en dranken, groot- en kleinhandel dranken. Dat wordt strikt gecontroleerd en je krijgt toegang tot het verkoopsysteem na bevestiging. Ladecodrinks behoudt zich het recht om klanten te weigeren en orders te annuleren indien dit strookt met deze algemene voorwaarden.
Artikel 2 - Aanbiedingen
Elke aanbieding van de Onderneming is vrijblijvend, óók indien die een termijn voor aanvaarding inhoudt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.
Artikel 3 – Overeenkomst / Orders
3.1 Orders met een totaalwaarde van minder dan 350€ excl. BTW kunnen niet worden geaccepteerd!
Een overeenkomst, waaronder in dit artikel tevens worden begrepen wijzigingen en/of aanvullingen daarop, is eerst bindend indien deze schriftelijk tot stand is gekomen, tenzij de Onderneming voordien met de uitvoering aanvangt.
3.2 Een overeenkomst komt schriftelijk tot stand op de dag van verzending (per post en/of per telefax) door Ladecodrinks van de door haar directie ondertekende orderbevestiging of van de factuur van Ladecodrinks. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Ladecodrinks. binden de Onderneming niet, tenzij deze schriftelijk door de directie van Ladecodrinks zijn bevestigd.
3.3 Eenzijdige annulering zijdens de Afnemer is ongeldig, tenzij de Onderneming zich schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord verklaart.
Artikel 4 - Prijzen
4.1 De door Ladecodrinks opgegeven en/of de overeengekomen prijzen zijn exclusief belasting - waaronder BTW - en heffingen en gebaseerd op de (leverings)condities als vermeld in de volgende artikelen.
4.2 Indien BTW of andere belastingen of heffingen niet verschuldigd zijn omdat de zaken bestemd zijn voor levering binnen de Europese markt, wordt dit apart vermeld op de factuur.
4.3 Voorzover de opgegeven en/of overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de afgenomen hoeveelheid, wordt de prijs voor een kleinere afgenomen hoeveelheid door de Onderneming schriftelijk meegedeeld aan de Afnemer.
4.4 De Onderneming heeft het recht de opgegeven en/of overeengekomen prijzen te verhogen in geval van een verhoging van de inkoopsprijzen, lonen, sociale lasten, vrachten, assurantiepremies, of andere kostprijsbestanddelen en lasten (waaronder begrepen in- of doorvoerrechten).
Artikel 5 - Levering
5.1 Franco levering voor elk order voor een minimumbedrag van 350€ excl. BTW. Voor orders met een totaalbedrag van minder dan 350€ excl. BTW worden 50€ vrachtkosten aangerekend en 30€ administratie kosten. (80€ toeslag indien schriftelijk door de onderneming bevestigd.)
5.2 De levertijd vangt aan op het laatste van de volgende momenten:
- de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
- de dag dat de Onderneming beschikt over alle voor de levering noodzakelijke producten, bescheiden, gegevens, vergunningen, goedkeuringen, toewijzingen etc.
5.3 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst bestelde materialen en zaken.
5.4 Ladecodrinks is steeds gerechtigd deelleveringen uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.5 In geval Ladecodrinks in verzuim is ter zake van de schriftelijk afgesproken levertijd, heeft de Afnemer uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden. In dat geval zullen vooruitbetaalde bedragen worden gerestitueerd, echter zonder vergoeding van rente.
Artikel 6 - Betaling
6.1 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs plaatsvinden ten laatste op het moment van levering.
6.2 Indien Ladecodrinks goede grond heeft te vrezen dat de Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen, is de Onderneming gerechtigd de vooruitbetaling van het factuurbedrag door de Afnemer te verlangen en levering op te schorten, totdat de Afnemer deze zekerheid heeft gesteld.
6.3 Indien de Afnemer niet heeft betaald op het tijdstip of binnen de termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is hij van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag dat uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden.
6.4 De kosten, zowel in als buiten rechte, die de Onderneming maakt ter zake van de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming door de Afnemer van zijn verplichtingen, daaronder begrepen administratieve kosten, incassokosten en de kosten van rechtskundige bijstand, dienen door de Afnemer aan de Onderneming te worden vergoed.
Artikel 7 - Retourzendingen
Geen terugname van goederen.
Artikel 8 - Geschillen en toepasselijk recht
8.1 Voor alle geschillen verband houdende met de overeenkomst, alsook met nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, zal in eerste aanleg uitsluitend bevoegd zijn de rechter te Antwerpen.
8.2 Op de overeenkomst, alsook op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is Belgisch recht van toepassing.
Artikel 9 - Risico en eigendomsovergang
9.1 De Afnemer draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan de goederen mocht ontstaan, van zodra de goederen als geleverd gelden.
9.2 De Onderneming behoudt zich de eigendom van alle geleverde goederen voor, totdat al haar vorderingen op de Afnemer terzake van de door de Onderneming krachtens overeenkomst aan de Afnemer geleverde of te leveren zaken, alsmede terzake van tekort schieten zijdens de Afnemer in de nakoming van zodanige overeenkomsten, volledig zullen zijn voldaan.
9.3 De Onderneming is gerechtigd om, indien de Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet, de onder eigen¬doms¬voorbehoud geleverde nog bij de Afnemer aanwezige zaken ter¬stond en zonder vooraf¬gaande ingebrekestelling terug te nemen. Voor zover nodig machtigt de Afnemer de Onderneming onherroepelijk tot uitoefening van dit terugnemingsrecht.
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van de Onderneming uit hoofde van de overeenkomst is beperkt tot nakoming van de in de overeenkomst omschreven verplichtingen.
10.2 De Onderneming is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder wordt begrepen bedrijfsschade, die het gevolg is van schending van enig recht van intellectuele of industriële eigen¬dom, licenties of andere rechten van derden.
10.3 Mocht de Onderneming door derden aansprakelijk worden gesteld voor schade, waarvoor de Onderneming ingevolge deze Algemene Voorwaarden of anderszins niet aansprakelijk is, dan is de Afnemer verplicht de Onderneming voor der¬gelijke schade en aansprakelijkheid te vrijwaren en hem schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesten die voor hem daardoor mochten ontstaan.